Otherwhere | Riccardo Ajossa – Giacomo Rizzo – Sandro Scalia